5

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “AVV“) regelen uitsluitend de commerciële relaties tussen de vennootschap REXEL Belgium (hierna “Rexel“) en haar klanten (de “Klant(en)“) voor elke levering van producten (het/de “Product(en)“) en/of diensten die al dan niet verband houden met deze Producten (de “Dienst(en)“). Rexel behoudt zich het recht voor om de AVV aan te passen of te wijzigen in geval van gewijzigde omstandigheden (bv. nieuwe wetgeving), met dien verstande dat de toepasselijke AVV die zijn die van kracht zijn op de dag van de bestelling. 

 

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

a. Offertes

Alleen schriftelijke offertes of offertes gepubliceerd op Netstore binden Rexel binnen de termijn voor aanvaarding die, tenzij anders bepaald, vijftien (15) dagen bedraagt voor Producten (exclusief kabel), vijf (5) dagen voor kabels en dertig (30) dagen voor diensten. Aanvaarding van het aanbod geldt als bestelling en volledige aanvaarding door de Klant van deze AVV. 

b. Bestellingen

De bestelling van de Klant wordt geacht definitief te zijn aanvaard door Rexel na ontvangst door voornoemde van het voorschot waarin eventueel is voorzien en in ieder geval door het sturen van een schriftelijke bevestiging door Rexel of door het verzenden van de Producten waarnaar in de bestelling wordt verwezen. Elke online bestelling van Producten op de website www.netstore.be is vast en definitief na aanvaarding door Rexel; deze aanvaarding geschiedt in de vorm van een orderbevestiging per e-mail. Voor elke bestelling van minder dan 15 euro exclusief btw behoudt Rexel zich het recht voor om de verzending van de bestelde Producten te weigeren en Rexel zal de Klant hiervan op de hoogte stellen. Elke bestelling geplaatst bij Rexel impliceert de volledige aanvaarding door de Klant van deze AVV, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden, behalve die welke uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door Rexel en de Klant. 

Elke wijziging van een bestelling is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Rexel. Evenzo zal een bestelling die geheel of gedeeltelijk door de Klant wordt geannuleerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rexel, aan de Klant worden gefactureerd. 

 

3. PRIJS EN BETALING

a. Prijzen

Prijzen zijn exclusief belastingen (o.a. exclusief btw en eventuele milieubelastingen) en exclusief bijkomende kosten (o.a. administratiekosten, leveringskosten en verpakkingskosten). 

b. Facturatie

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn alle facturen betaalbaar zonder korting op de maatschappelijke zetel van Rexel, en dit uiterlijk op de vervaldag van de factuur. De factuur wordt pas als betaald beschouwd vanaf het moment dat het geld op de bankrekening van Rexel wordt gecrediteerd. 

Facturen dienen steeds door de Klant betaald te worden, zelfs indien de Klant een zekere en opeisbare vordering heeft ten aanzien van Rexel. Elke verrekening is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen. 

Rexel behoudt zich het recht voor om haar facturen en afschriften elektronisch aan de Klant mee te delen. In geval van onbeschikbaarheid of storing van de elektronische facturatietool behoudt Rexel zich echter het recht voor om de Klant facturen of afschriften in papieren versie te sturen. Voor elke factuur van minder dan EUR 125 wordt een administratiekost van EUR 5 aangerekend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen. 

Indien de Klant verzoekt om een factuur uit te reiken op naam van een derde, blijft de Klant te allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze AVV. 

In het geval van een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, en als de Klant ervoor kiest om binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum te betalen, kan een korting in mindering gebracht worden tegen het tarief dat schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen (deze tarief kan fluctueren met de marktontwikkelingen). 

c. Klachten

Elke klacht over de vaststelling of berekening van een factuur moet per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de 15 (vijftien) dagen na de factuurdatum of geregistreerd op Netstore via het daarvoor bestemde formulier, zo niet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant. 

d. Laattijdige of niet-betaling

In geval van niet-betaling van facturen op de vervaldag, worden de bedragen inclusief btw van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, verhoogd met 10 (tien) % (en met een minimumbedrag van EUR 125 (honderdvijfentwintig)). 

Indien de gedeeltelijke of volledige betaling van een factuur Rexel bereikt na de overeengekomen vervaldag, zal automatisch een forfaitaire boete (“kredietlimiet”) gelijk aan 2% van het factuurbedrag inclusief btw verschuldigd zijn en op de aanmaningen worden vermeld. 

Bovendien zullen onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot verwijlinteresten zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.  

In geval van niet-naleving van de voorwaarden door de Klant, zoals onder meer de tijdige betaling van facturen, behoudt Rexel zich het recht voor om elke actie te ondernemen, met inbegrip van de opschorting van leveringen en lopende bestellingen, en om via de organisatie naar haar keuze elke actie te ondernemen die zij nuttig acht om de aan haar verschuldigde bedragen te innen, en dit volledig ten laste van de Klant. 

e. Wijzigingen

Elke wijziging in de juridische of financiële situatie (bv. faillissement, liquidatie of stopzetting van activiteiten, gerechtelijke reorganisatie, beslaglegging, wijziging van de rechtspositie, enz.) van de Klant moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke kennisgeving aan Rexel, dat naar eigen wens lopende bestellingen kan annuleren, bestellingen kan weigeren, garanties kan eisen of de betalingsvoorwaarden en -termijnen (met inbegrip van de toegekende kredietlimieten) kan wijzigen. 


4. LEVERING

a. Termijnen

De levertermijnen van de Producten worden te goeder trouw als indicatie gegeven en de niet-naleving ervan kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van vergoedingen, schadevergoedingen of de annulering van bestellingen door de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen. 

Leveringen geschieden Ex Works (Incoterms® 2020) tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen, waarbij Rexel het transport organiseert en de desbetreffende kosten worden vastgesteld volgens het op de dag van levering geldende tarief. 

Rexel behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, vergezeld van een afzonderlijke factuur. Elke gedeeltelijke levering wordt geacht los te staan van andere leveringen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen kan de Klant het feit dat hij wacht op het restant van de bestelde Producten niet inroepen als argument om de betaling van de geleverde Producten uit te stellen. 

b. Ontvangst

Bij de levering is het de verantwoordelijkheid van de Klant om in de winkel en in aanwezigheid van de vervoerder de goede staat van de geleverde Producten te controleren. In geval van verlies of beschadiging moet de Klant: 

– duidelijk, zinvol, nauwkeurig en volledig voorbehoud formuleren op de vervoersdocumenten of op het ontvangstdocument, en 

dit voorbehoud bevestigen per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten naar de maatschappelijke zetel van Rexel of via het daarvoor bestemde formulier op Netstore. In geval van niet-naleving van deze clausule of als de claim duidelijk ongegrond is, heeft de Klant geen recht op vervanging of terugbetaling. 

De Klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van welke aard dan ook, behalve in geval van fraude of zware fout van Rexel of van haar werknemers.

c. Risico-overdracht

Na de ontvangst zijn de producten voor risico van de Klant, ongeacht de wijze van levering of wijze van betaling. 

 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De verkochte Producten blijven eigendom van Rexel tot volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijkomende bedragen. Tot aan de volledige betaling worden de geleverde Producten in bewaring gegeven en verbindt de Klant zich ertoe om ze op zo’n manier te bewaren dat ze niet kunnen worden verward met andere materialen en om de identificatiemarkering intact te houden. De Klant mag op geen enkele wijze over de Producten beschikken, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Rexel. 

Hij draagt ook de kosten van de verzekeringen. Hij zal dezelfde prijs moeten betalen in geval van verdwijning door toeval of overmacht en in het bijzonder in geval van diefstal, brand, vernietiging, staking, lock-out, overstroming, enz. 

De Klant kan de Producten echter doorverkopen of verwerken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In geval van doorverkoop draagt de Klant alle vorderingen te zijne gunste, die voortvloeien uit de doorverkoop aan de derde koper, over aan Rexel. In geval van verwerking verbindt de Klant zich ertoe de eigendom van het object dat voortvloeit uit de verwerking nu al over te dragen aan Rexel, om de hierboven vermelde rechten van Rexel te garanderen. In ieder geval mag de Klant de Producten niet in pand geven of als garantie de eigendom ervan overdragen. In geval van inbeslagname of enige andere tussenkomst van een derde is de Klant verplicht Rexel hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In alle gevallen waarin Rexel verplicht is om deze clausule in te roepen, blijven alle eventueel ontvangen voorschotten definitief aan Rexel toebehoren. 

De niet gebonden haspels en speciale verpakkingen (palletten, …) die gratis aan de Klant ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Rexel. Ze kunnen worden gefactureerd in geval van niet-teruggave binnen 6 (zes) maanden na de datum van levering van de Producten of in geval van beschadiging. 

 

6. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

a. Garanties

De garanties op de door Rexel verkochte Producten zijn die welke door de fabrikanten van de genoemde Producten worden gegeven met uitsluiting van enige andere garantie. Deze garanties zijn geldig onder voorbehoud van een correcte en normale installatie en dito gebruiksomstandigheden van de Producten en mits naleving van de aanbevelingen van de fabrikant. 

b. Verantwoordelijkheden

Met betrekking tot de Producten treedt Rexel op als verdeler en kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor: 

–  het bepalen van de behoeften van de Klant, zowel kwantitatief als kwalitatief. De keuze van Producten valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Het is derhalve aan hem om voorafgaand aan zijn bestelling, een gedetailleerde analyse van zijn behoeften en doelstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren door een gekwalificeerde en gespecialiseerde derde van zijn keuze; 

–  de nauwkeurigheid van de kenmerken inzake vorm, afmetingen, gewicht, prestaties, functiespecificaties en, meer in het algemeen, alle technische kenmerken van de Producten die worden vermeld in de catalogi, folders, prijslijsten, gedrukte advertenties, uitgegeven door Rexel. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; 

–   het projectbeheer van het project waarin de door haar geleverde Producten zullen worden gebruikt; 

–   de installatie van de bestelde Producten of in geval van abnormaal gebruik of beschadiging als gevolg van niet-naleving van de normen, regels en/of installatiemethoden of gebruiksaanwijzingen van deze Producten. Klanten zijn verplicht om de instructies van de fabrikant en alle andere informatie te lezen die bij het Product of de verpakking is gevoegd of die op het Product of de verpakking ervan vermeld staat. De installatie van de Producten wordt uitgevoerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. Indien nodig moet de Klant contact opnemen met gekwalificeerde professionals om deze te laten installeren; 

Alle informatie, adviezen, aanbevelingen, technische studies worden uitsluitend ter informatie meegegeven en Rexel kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Rexel is in geen geval aansprakelijk voor enige immateriële en/of indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet, verlies van klanten of imagoverlies, boetes voor laattijdige betaling, toegebracht aan de Klant. In ieder geval, zo Rexel aansprakelijk mocht zijn als gevolg van de verkochte of geïnstalleerde Producten, behalve in geval van fraude of zware fout, ongeacht de oorzaak van de schade of de aard ervan, kan deze aansprakelijkheid niet hoger zijn dan de prijs exclusief gefactureerde belastingen van het Product dat de schade heeft veroorzaakt. 

De aansprakelijkheid van Rexel is onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant een formele procedure heeft ingesteld en betekend binnen 12 maanden na ontvangst van de Producten of levering van de Diensten. 

 

7. WIJZIGING VAN DE OMSTANDIGHEDEN 

Indien het evenwicht tussen de respectieve verplichtingen van de partijen zodanig wordt gewijzigd dat de nakoming van de verplichtingen nadelig zou worden voor een van de partijen in de zin van artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zullen de twee partijen onderhandelen om in onderling overleg de manieren en middelen te bepalen om terug te keren naar een billijk evenwicht van verplichtingen die gelden bij de aanvaarding van de AVV te goeder trouw.  

Indien de onderhandelingen binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de voorgaande omstandigheden door een van beide partijen zijn mislukt, wordt de zaak voorgelegd aan het toepasselijke rechtsgebied. 

 

8. OVERMACHT 

Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld in geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van een van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan het optreden van een gebeurtenis die een geval van overmacht vormt in de zin van artikel 5.226 van het Burgerlijk Wetboek. Een geval van overmacht omvat onder meer een staat van oorlog, opstand, rellen, volksbewegingen, acties ondernomen door civiele of militaire autoriteiten, embargo’s, explosies, stakingen of sociale conflicten, een lock-out, een gebrek aan grondstoffen en hulpgoederen, een gebrek aan werkmiddelen, een storing of sluiting van openbare nutsvoorzieningen, overstromingen en andere uitzonderlijke klimatologische omstandigheden zoals aanhoudende sneeuw of vorst, brand of onweer, een gebrek aan beschikbare vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeersverstoringen, epidemieën (waaronder met name de COVID-19-uitbraak), ongevallen die de normale uitvoering van bestellingen verhinderen, hetzij door Rexel, hetzij door een van haar leveranciers.  

De partij die getroffen is door een geval van overmacht zal de ander hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen en zal alles in het werk stellen om de schadelijke gevolgen die voortvloeien uit deze situatie zoveel mogelijk te beperken. In geval van overmacht van meer dan tien (10) dagen, hebben de Partijen de mogelijkheid om de betrokken bestellingen op welke manier dan ook te annuleren, met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) werkdagen, en dit zonder betaling van schadevergoeding aan de andere Partij. 

 

9. COMPLIANCE 

De Rexel Group, waar Rexel Belgium deel van uitmaakt, heeft zich aangesloten bij het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties, waarin de tien universeel aanvaarde principes met betrekking tot mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en de strijd tegen corruptie zijn opgenomen. Rexel Belgium heeft de verbintenissen uiteengezet in de richtlijnen, codes en principes inzake ethiek en compliance die van toepassing zijn op alle bedrijven van de Rexel Group, beschikbaar gesteld op ethique.rexel.com/nl/. 

Rexel Belgium heeft ook een klokkenluidersregeling, beschikbaar op www.rexel.com/fr/alerte-ethique. De Klant erkent de richtlijnen, codes en principes inzake ethiek en compliance die van toepassing zijn op Rexel te hebben gelezen en verbindt zich ertoe om ten minste dezelfde normen inzake ethiek en compliance te respecteren als Rexel. 

a. Controle van de eindbestemming en controle van de in- en uitvoer

Voor Producten die onderworpen zijn aan commerciële beperkingen, verbindt de Klant zich ertoe om zelf de vereiste toestemmingen te verkrijgen, om het verkrijgen ervan te rechtvaardigen. Douanerechten, inklaringskosten en exportkosten vallen uitsluitend ten laste van de Klant, tenzij andere INCOTERMS vermeld zijn op de prijsofferte en de orderbevestiging. De Klant zal hem, op verzoek van Rexel, onmiddellijk alle informatie verstrekken met betrekking tot eventuele tussenpersonen of opeenvolgende gebruikers, de eindklant, de eindbestemming en het eindgebruik van de door Rexel geleverde Producten, evenals bestaande exportbeperkingen om de autoriteiten of Rexel in staat te stellen exportcontroles uit te voeren. 

De Klant verbindt zich ertoe de toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de controle op de in- en uitvoer (of wederuitvoer) na te leven en te doen naleven, in geval van toewijzing of overdracht van door Rexel geleverde Producten aan een derde. Rexel heeft het recht de relatie te beëindigen en/of haar leveringsverplichtingen niet na te komen indien de relatie of levering in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale voorschriften of andere dwingende beperkingen, met betrekking tot nationale of internationale handel, import of export, douaneverplichtingen, embargomaatregelen of andere sancties. De Klant vrijwaart Rexel voor alle rechtsmiddelen, procedures, acties, boetes, verliezen en kosten die voortvloeien uit de niet-naleving en/of schending door de Klant van de hierboven beschreven verplichtingen. De Klant vrijwaart Rexel voor alle daarmee verband houdende schade. 

b. Bestrijding van corruptie en witwassen van geld

De Klant verklaart en garandeert: 

  1. alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot de bestrijding van corruptie, het witwassen van geld, machtsmisbruik en alle andere inbreuken op de integriteit of verboden praktijken;
  2. i noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks – via een van zijn medewerkers, werknemers of niet, partners, vertegenwoordigers, agenten, onderaannemers – offertes, beloften, giften, geschenken of andere ongerechtvaardigde voordelen te zullen aanbieden, vragen, accepteren, ontvangen, met het oog op het uitvoeren van of afzien van het uitvoeren van handelingen en/of het verkrijgen van gunsten of speciale voordelen, die als een corrupte praktijk, een andere inbreuk op de integriteit of verboden praktijk beschouwd zouden kunnen worden.

Rexel behoudt zich het recht voor om audits uit te voeren bij de Klant op de naleving van de verplichtingen krachtens artikel IX van de AVV, en om van de Klant conformiteitscertificaten over deze onderwerpen te vragen. Elke schending door de Klant van zijn verplichtingen krachtens artikel IX AVV zou een zware fout vormen die zou kunnen rechtvaardigen dat Rexel maatregelen neemt, zoals de opschorting van leveringen en lopende bestellingen, en via de organisatie naar haar keuze elke actie onderneemt die zij nuttig acht om de aan haar verschuldigde bedragen te innen, en dit volledig ten laste van de Klant. 

 

10. PERSOONSGEGEVENS 

Elke Partij verbindt zich ertoe de bepalingen van het toepasselijke recht na te leven, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR”) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. 

Elke partij verbindt zich er met name toe:  

  1. de betrokken personen in kennis te stellen van het doel of de middelen van de uitgevoerde gegevensverwerking, zo nodig hun voorafgaande toestemming te verkrijgen en hen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen;
  2. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen, namelijk de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan.

 

De Klant erkent ook de Privacyverklaring van Rexel te hebben gelezen die beschikbaar is op haar website: https://rexel.be/privacy-statement. Rexel zal de Klant op eerste verzoek ook een kopie van deze documenten bezorgen.  

Voor de uitoefening van zijn rechten moet een ondertekend en gedateerd verzoek vergezeld van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de Klant of een wettelijke vertegenwoordiger worden verstuurd per post naar “GDPR, Zuiderlaan 91, 1731 Zellik” of per e-mail naar het adres: gdpr@rexel.be. 

 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM 

Alle grafische elementen, handelsmerken, tekeningen, modellen, logo’s en andere, die op de Producten voorkomen, instructies en gebruiksaanwijzingen, zijn het exclusieve eigendom van de fabrikanten of Rexel. Ze worden niet overgedragen en kunnen niet door de Klant of een andere derde partij gebruikt, geëxploiteerd, weergegeven, gereproduceerd of aangepast worden. 

Als onderdeel van de Diensten kan Rexel technische, commerciële of andere documenten ontwerpen en ontwikkelen (waaronder modellen, artikelen, studies, rapporten, notities, teksten, analyses, charters, tekeningen, afbeeldingen, logo’s, plannen, schetsen), uitvindingen, ontwerpen, software, methoden, knowhow, vertrouwelijke informatie (hierna de “Ontwerpen”). Alle intellectuele eigendomsrechten en knowhow die zijn opgenomen in de uitgevoerde Ontwerpen en Diensten blijven de exclusieve eigendom van Rexel. Bijgevolg blijft Rexel de exclusieve eigenaar van de rechten met betrekking tot de Ontwerpen en, in het algemeen, van elk schriftelijk element dat door Rexel aan de Klant wordt verstrekt wanneer de Dienst wordt uitgevoerd. Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe: 

noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, inbreuk te maken op de eigendomsrechten en legitieme belangen van Rexel, 

te allen tijde de eigendomsrechtelijke mededelingen en informatie over auteursrechten op de Ontwerpen en, in het algemeen, elk schriftelijk element dat door Rexel aan de Klant wordt verstrekt bij het uitvoeren van de Dienst, te behouden, 

om de handelsmerken, logo’s, namen, acroniemen, kleuren, afbeeldingen of enig ander onderscheidend teken toebehorend aan Rexel te eerbiedigen en geen verbanden of verwarringen te schapen in de geest van het publiek, voor welk doel dan ook en op welke wijze dan ook. 

 

12. OVERDRACHT 

De Klant mag zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit transacties met Rexel niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande toestemming van Rexel. Elke overdracht zonder deze voorafgaande toestemming is van rechtswege nietig. 

Door deze AVV te aanvaarden, geeft de Klant zijn voorafgaande toestemming aan Rexel om: 

(i) de vorderingen die Rexel op de Klant heeft of zal hebben met betrekking tot de aankoop van Producten in overeenstemming met de AVV, alsmede alle rechten, zekerheden, garanties of bijkomende rechten die daarmee verband houden in het kader van een financiering (met inbegrip van een securitisatieprogramma waarbij Rexel vorderingen overdraagt aan een rechtspersoon, een fonds of een “special purpose entity”), geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, over te dragen, te delegeren; en  

(ii) aan een derde partij die deelneemt aan om het even welke financieringstransactie van Rexel alle nuttige informatie (inclusief persoonsgegevens) bekend te maken, wanneer dit nodig en strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van die financieringstransactie. 

De Klant geeft ook zijn voorafgaande toestemming om elk document te ondertekenen dat nodig is om de overdracht van die schuldvorderingen uit te voeren, voor zover deze documenten niet meer rechten of verplichtingen verlenen dan wat uitdrukkelijk in de AVV is opgenomen. 

  

13. NIETIGHEID 

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de AVV, een offerte of een bestelling waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, nietig wordt verklaard, zal deze zoveel mogelijk worden vervangen door een geldige, wettelijke en toepasselijke clausule die zoveel mogelijk Aanbiedingde oorspronkelijke bedoelingen weerspiegelt, terwijl de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, van de offerte of van de bestelling waarop zij van toepassing zijn, van kracht blijven. 

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

De handelsbetrekkingen en de daarin gesloten individuele transacties worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken van Brussel bevoegd. 

 

15. TAAL  

Deze AV zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse en de Nederlandse tekst is de Franse tekst bepalend. 

Conditions generales

1. GENERALITES 

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société REXEL Belgique (ci-après « Rexel ») et ses clients (le(s)s « Client(s) ») pour toute fourniture de produits (le(s) « Produit(s) ») et/ou de prestations de services associées ou non à ces Produits ( la/les « Prestation(s) »). Rexel se réserve le droit d’adapter ou modifier les CGV en cas changement de circonstances (e.a. nouvelle législation), étant entendu que les CGV applicables sont celles en vigueur le jour de la commande.  

 

2. OFFRES ET COMMANDES

a. Offres 

Seules les offres écrites ou publiées sur Netstore engagent Rexel et dans la limite du délai d’acceptation qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour les Produits (hors câble), cinq (5) jours pour les câbles et trente (30) jours pour les prestations. L’acceptation de l’offre vaut commande et adhésion entière du Client aux CGV.  

b. Commandes 

La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par Rexel après réception par cette dernière de l’acompte éventuellement prévu et dans tous les cas par l’envoi d’une confirmation écrite par Rexel ou par l’expédition des Produits visés sur la commande. Toute commande de Produits en ligne sur le site www.netstore.be est ferme et définitive dès acceptation par Rexel ; cette acceptation prenant la forme d’une confirmation de commande adressée par email. Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, Rexel se réserve la possibilité de refuser l’expédition des Produits commandés et en notifiera le Client. Toute commande passée auprès de Rexel implique l’adhésion entière du Client aux CGV qui prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de celles qui ont été expressément convenues par écrit entre Rexel et le Client. 

Toute modification de commande ne sera possible qu’avec l’accord préalable et écrit de Rexel. De même, une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de Rexel, sera facturée au Client.  

 

3. PRIX ET PAIEMENT 

a. Prix  

Les prix s’entendent hors taxes (entre autres, hors TVA et éventuelles écotaxes) et hors frais accessoires (entre autres, participations aux frais administratifs (PFA), frais de livraison et coût d’emballage). 

b. Facturation   

Sauf accord écrit des parties, toutes les factures sont payables sans escompte au siège de Rexel, et ce au plus tard à la date d’échéance de la facture. La facture ne sera considérée comme payée qu’à partir du moment où les fonds seront enregistrés sur le compte bancaire de Rexel.  

Les factures doivent toujours être payées par le Client, même si celui-ci dispose d’une créance certaine et exigible à l’égard de Rexel. Toute compensation est exclue, sauf accord écrit des Parties.  

Rexel se réserve le droit de communiquer ses factures et relevés au Client par voie électronique. Toutefois, en cas d’indisponibilité ou de dysfonctionnement de l’outil de facturation électronique, Rexel se réserve le droit de communiquer au Client des factures ou décomptes en version papier. Pour toute facture de moins de 125 EUR, un PFA de 5 EUR sera ajouté, sauf accord écrit des Parties.  

Si le Client demande d’établir une facture au nom d’un tiers, le Client demeurera à tout moment et en toutes circonstances conjointement et solidairement responsable du respect de tous les engagements résultant des présentes CGV. 

En cas de convention spécifique écrite entre les parties, et dans l’hypothèse où le Client choisit de payer endéans les 8 (huit) jours de la date de la facture, un escompte pourra être déduit au taux convenu par écrit entre les parties (ce taux pouvant fluctuer avec les évolutions du marché ) .  

c. Réclamation  

Toute réclamation sur l’établissement ou le calcul d’une facture doit être notifiée par courrier recommandé endéans les 15 (quinze) jours de la date de la facture ou enregistrée sur Netstore via le formulaire ad hoc, à défaut de quoi la facture sera réputée acceptée par le Client. 

d. Retard ou défaut de paiement  

En cas de non-paiement des factures à l’échéance, les montants TTC seront majorés, de plein droit sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire et irréductible fixée à 10 (dix) %,  (et dont le minimum s’élève 125 (cent vingt-cinq) euros).  

Si le paiement partiel ou intégral d’une facture parvient à Rexel après l’échéance convenue, une pénalité forfaitaire (« limite de crédit ») égale à 2% du montant TTC de la facture sera due ipso facto et sera mentionnée sur les lettres de rappel.  

En outre, les factures impayées seront, de plein droit et sans mise en demeure préalable, productrices d’un intérêt de retard tel que prévu à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. 

En cas de non-respect, par le Client entre autres le paiement à bonne date des factures, Rexel se réserve le droit de prendre toute mesure, notamment la suspension des livraisons et commandes en cours, et d’entamer auprès de l’organisme de son choix toute(s) action(s) qui lui semblerai(en)t utile(s) pour obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues, et ce entièrement à charge du Client. 

e. Changements 

Tous changements dans la situation juridique ou financière (e.a. faillite, liquidation ou cessation des activités, réorganisation judiciaire, saisie, changement de statut juridique…) du Client devront faire l’objet d’une information écrite auprès de Rexel, qui pourra, s’il le souhaite, annuler les commandes en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions et délais de paiement (y compris les limites de crédits accordées). 

 

4. LIVRAISON  

a. Délais 

Les délais de livraison des Produits sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement d’indemnités, de dommages et intérêts ou l’annulation des commandes par le Client, sauf accord écrit des Parties.  

Les livraisons sont effectuées Ex Works (Incoterm® 2020) sauf accord écrit des Parties où Rexel organise le transport et pour lequel les frais sont fixés selon le tarif en vigueur au jour de la livraison.  

Rexel se réserve la possibilité d’effectuer des livraisons partielles accompagnées d’une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme indépendante des autres livraisons. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l’attente du solde des Produits commandés pour effectuer le paiement des Produits livrés, sauf accord écrit des Parties.  

b. Réception 

Lors de la livraison, il appartient au Client de vérifier dans le magasin et en présence du transporteur le bon état des Produits livrés. En cas d’avarie ou de manquant, le Client devra :  

– indiquer sur les documents de transport ou sur le document de réception des réserves claires, significatives, précises et complètes, et 

– confirmer ces réserves par lettre recommandée dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception des Produits au siège social de Rexel ou via le formulaire ad hoc sur Netstore.  En cas de non-respect de cette clause ou si la réclamation est manifestement infondée, le Client ne pourra prétendre à aucun remplacement ou remboursement.  

Le Client ne pourra se prévaloir d’aucune indemnité de quelconque nature que ce soit sauf en cas de dol ou de faute grave de Rexel ou de celle de ses préposés.  

c. Transfert des risques  

Les produits sont aux risques et périls du Client dès la réception peu importe le mode de livraison ou le mode de paiement.  

 

5. RESERVE DE PROPRIETE

Les Produits vendus demeurent la propriété de Rexel jusqu’au complet paiement du prix, en principal et en accessoires. Jusqu’au complet paiement, les Produits livrés seront consignés en dépôt et le Client s’engage à les conserver de telle manière qu’ils ne puissent être confondus avec d’autres matériels et à préserver intact le marquage d’identification. Le Client ne pourra disposer des Produits de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable et exprès de Rexel. 

Il supporte également la charge des assurances. Il sera tenu de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d’incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc.  

Toutefois, le Client pourra revendre ou transformer les Produits dans le cadre de l’exploitation normale de son activité. En cas de revente, le Client cède à Rexel toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers-acquéreur. En cas de transformation, le Client s’engage à céder d’ores et déjà à Rexel la propriété de l’objet résultant de la transformation afin de garantir les droits de Rexel ci-dessus prévus. En tout état de cause, le Client ne peut donner les Produits en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers, le Client est tenu d’en aviser immédiatement Rexel. Dans tous les cas où Rexel serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis. 

Les tourets et emballages non cautionnés  spéciaux (palettes, …) mis à la disposition du Client à titre gratuit restent la propriété de Rexel. Ils pourront être facturés à en cas de non-restitution endéans les 6 (six) mois suivant la date de livraison des Produits ou en cas d’endommagement. 

 

6. GARANTIES ET RESPONSABILITES  

a. Garanties  

Les garanties sur les Produits vendus par Rexel sont celles données par les fabricants desdits Produits à l’exclusion de toute autre garantie. Ces garanties sont valables sous réserve d’une installation et d’une utilisation conforme et normale des Produits et du respect des recommandations du fabricant. 

b. Responsabilités  

S’agissant des Produits, Rexel intervient en qualité de distributeur et ne saurait en aucun cas :  

– être tenue pour responsable de la définition des besoins du Client tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Le choix des Produits est réalisé sous l’entière responsabilité du Client. Il lui appartient en conséquence de procéder, ou faire procéder par un tiers qualifié et spécialisé de son choix, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs ;  

– être tenue pour responsable de l’exactitude des caractéristiques de forme, de dimensions, de poids, des performances, des spécifications de fonctions et, plus généralement, de toutes caractéristiques techniques des Produits indiquées dans les catalogues, prospectus, tarifs, imprimés publicitaires émanant de Rexel. Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis ;  

– être réputée responsable de la maîtrise d’œuvre du projet dans lequel les Produits fournis par ses soins sont destinés à s’insérer ;  

– être tenue pour responsable de l’installation des Produits commandés ou en cas d’usage anormal ou de sinistre résultant du non-respect des normes, règles et/ou méthodes d’installation ou d’utilisation desdits Produits. Les Clients sont tenus de prendre connaissance des notices des fabricants et de toute autre information jointe ou portée sur le Produit ou son emballage. L’installation des Produits est réalisée sous l’entière responsabilité du Client. Si nécessaire, il doit se rapprocher de professionnels qualifiés afin de procéder à leur installation ; 

Toute information, conseil, préconisation, étude technique n’est faite qu’à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de Rexel. 

Rexel ne sera en aucun cas responsable du préjudice ou des dommages immatériels et/ou indirects, tels que perte de chiffre d’affaires, de clientèle ou d’image, pénalités de retard, causés au Client. En tout état de cause, si la responsabilité de Rexel devait être engagée du fait des Produits vendus ou installés, sauf en cas de dol ou de faute grave, quelle que soit la cause du dommage ou sa nature , cette responsabilité ne pourra pas excéder le prix hors taxes facturé du Produit à l’origine du dommage. 

La responsabilité de Rexel est soumise à la condition que le Client ait engagé et signifié une procédure formelle dans les 12 mois suivant la réception des Produits ou la fourniture des Services. 

 

7. CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES  

Si l’équilibre entre les obligations respectives des parties se trouvait modifié au point que l’exécution des obligations deviendrait désavantageuse pour l’une des parties au sens de l’article 5.74 du Code civil, les deux parties négocieraient afin de déterminer d’un commun accord les voies et moyens de revenir à un juste équilibre des obligations prévalant lors de l’acceptation de bonne foi des CGV. 

Si, dans les trente (30) jours suivant la notification écrite des circonstances susmentionnées par l’une des parties, la négociation a échoué, la question sera soumise à la juridiction applicable. 

 

8. FORCE MAJEURE  

Aucune partie ne pourra être tenue pour responsable en cas d’inexécution totale ou partielle de l’une de ses obligations, si cette inexécution est due à la survenance d’un événement constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 5.226 du Code civil. Un cas de force majeure inclus entre autre un état de guerre, une révolte, des émeutes, des mouvements populaires, des actions entreprises par des autorités civiles ou militaires, des embargos, des explosions, des grèves ou conflits sociaux, un lock-out, un manque de matières premières et auxiliaires, un manque de ressources de travail, une panne ou un arrêt d’équipements d’utilité publique, des inondations et d’autres circonstances climatiques exceptionnelles comme la neige ou le gel persistant, un incendie ou un orage, un manque de moyens de transport disponibles, des perturbations de trafic exceptionnelles, des épidémies (dont notamment l’épidémie de COVID-19), des accidents, qui empêchent l’exécution normale des commandes, soit dans le chef de Rexel, soit dans le chef d’un de ses fournisseurs. 

La partie affectée par un cas de force majeure en informera l’autre par écrit dans les meilleurs délais et s’efforcera de tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation. En cas d’événement de force majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, les Parties auront la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrables et ce, sans versement d’indemnité à l’autre Partie. 

 

9. COMPLIANCE 

Le Groupe Rexel, dont Rexel Belgique fait partie, a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies qui intègre les dix principes universellement admis relatifs aux droits de l’homme, aux normes du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Rexel Belgique a pris les engagements qui ressortent des guides, des codes et principes d’éthique et de compliance applicables à l’ensemble des sociétés du Groupe Rexel, disponibles à l’adresse ethique.rexel.com 

Rexel Belgique dispose également d’une procédure de signalement d’alertes, disponible à l’adresse www.rexel.com/fr/alerte-ethique. Le Client reconnait avoir pris connaissance des guides, codes et principes d’éthique et de compliance applicables à Rexel et s’engage à respecter a minima les mêmes standards d’éthique et de compliance que Rexel. 

a. Contrôle de la destination finale et contrôle des importations et des exportations  

Pour les Produits soumis à des restrictions commerciales, le Client s’engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier l’obtention. Les frais et coûts de douane/dédouanement et d’exportation restent à la charge exclusive du Client sauf INCOTERM différent mentionné sur l’offre de prix et la confirmation de commande. Le Client devra, sur demande de Rexel, lui fournir dans les plus brefs délais toutes les informations relatives aux éventuels intermédiaires ou utilisateurs successifs, au client final, à la destination finale et à l’usage final des Produits fournis par Rexel, ainsi que les restrictions existantes à l’exportation pour permettre aux autorités ou à Rexel d’effectuer des vérifications en matière de contrôle des exportations. 

Le Client s’engage à respecter et à faire respecter – dans le cas de transfert ou de cession à un tiers des produits fournis par Rexel – les réglementations nationales et internationales applicables relatives au contrôle des importations et des exportations (ou réexportations). Rexel sera en droit de mettre fin à la relation et/ou de ne pas exécuter ses obligations de livraison si la relation ou la livraison pourrait contrevenir à une réglementation nationale ou internationale ou toute autre contrainte impérative, relative au commerce national ou international, à l’importation ou à l’exportation, à des obligations douanières, des mesures d’embargos ou toutes autres sanctions. Le Client garantit Rexel contre tous recours, procédures, actions, amendes, pertes, frais résultant de l’inobservation et/ou de la violation par le Client des obligations décrites ci-dessus. Le Client indemnisera Rexel pour tous dommages y afférents. 

b. Lutte contre la corruption et le blanchiment  

Le Client déclare et garantit :  

  1. respecter l’ensemble des lois et réglementations applicables relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le trafic d’influence et toutes autres infractions de probité ou pratiques interdites ;  
  2. ne pas – ni aucun de ses collaborateurs, salariés ou non, associés, représentants, agents, sous-traitants – offrir, solliciter, accepter, recevoir, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou autre avantage indu, à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’accomplissement d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers, constituant ou susceptible de constituer une pratique de corruption ou toute autre infraction de probité ou pratique interdite.  

Rexel se réserve le droit de réaliser chez le Client des audits sur le respect des engagements pris aux termes de l’article IX des CGV, et de demander au Client des attestations de conformité sur ces sujets. Tout manquement par le Client à ses engagements pris aux termes de l’article des IX CGV serait constitutif d’une faute grave susceptible de justifier Rexel de prendre toute mesure, notamment la suspension des livraisons et commandes en cours, et d’entamer auprès de l’organisme de son choix toute(s) action(s) qui lui semblerai(en)t utile(s) pour obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues, et ce entièrement à charge du Client. 

 

10. DONNEES PERSONNELLES

Chaque Partie s’engage à respecter les dispositions du droit applicable en ce compris, le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (“GDPR” ou “RGPD”) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.  

En particulier, chaque Partie s’engage à :  

  1. informer les personnes concernées de la ou des finalités et des moyens du traitement des données effectué, obtenir leur consentement préalable si nécessaire et leur permettre d’exercer leurs droits ;  
  2. mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité de ces données, à savoir leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité. 

 

Le Client reconnaît en outre avoir pris connaissance de l’Avis relatif à la protection de la vie privée de Rexel disponible sur son site internet : https://rexel.be/privacy-statement. Rexel communiquera également au Client une copie de ces documents à sa première demande. 

Pour l’exercice de ses droits, une requête signée et datée accompagnée d’une copie recto/verso de la carte d’identité du Client ou d’un représentant légal devra être envoyée au « GDPR, Zuiderlaan 91, 1731 Zellik » par poste ou par e-mail à l’adresse: gdpr@rexel.be. 

 

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Tous les éléments graphiques, marques, dessins, modèles, logos et autres, figurant sur les Produits, notices et modes d’emploi, sont la propriété exclusive des fabricants ou de Rexel. Ils ne sont pas transférés et ne sont pas susceptibles d’utilisation, d’exploitation, de représentation, de reproduction ou d’adaptation par le Client, ou tout autre tiers. 

Dans le cadre des Prestations, Rexel est susceptible de concevoir et développer des documents de nature technique, commerciale ou autre (notamment modèles, articles, études, rapports, notes, textes, analyses, chartes, dessins, images, logos, plans, croquis), inventions, créations, logiciels, méthodes, savoir-faire, informations confidentielles (ci-après les « Créations »).Tous les droits de propriété intellectuelle ainsi que les savoir-faire incorporés dans les Créations et les Prestations effectuées demeurent la propriété exclusive de Rexel. En conséquence, Rexel restera propriétaire exclusif des droits afférents aux Créations et d’une manière générale de tout élément écrit remis par Rexel au Client à l’occasion de la réalisation de la Prestation. En conséquence, le Client s’engage : 

– A ne pas porter atteinte, de façon directe ou indirecte, aux droits de propriété de Rexel et à ses intérêts légitimes, 

– A maintenir en permanence les mentions de propriété et de droits d’auteur figurant sur les Créations et d’une manière générale de tout élément écrit remis par Rexel au Client à l’occasion de la réalisation de la Prestation,  

– A respecter les marques, logos, noms, sigles, couleurs, graphismes ou tout autre signe distinctif appartenant à Rexel et à ne pas susciter une quelconque analogie dans l’esprit du public, à quelque fin que ce soit, et par quelque mode que ce soit. 

 

12. TRANSFERT  

Le Client ne pourra céder ou transférer aucun de ses droits et obligations nés des transactions avec Rexel sans l’accord préalable de Rexel. Toute cession faite sans cet accord préalable sera nulle de plein droit. 

Par l’acceptation de ces CGV, le Client donne son consentement préalable à Rexel pour qu’il puisse : 

(i) céder, transférer, déléguer, tout ou partie des créances nées ou à venir détenues par Rexel à l’encontre du Client au titre des achats de Produits conformément aux CGV ainsi que tous les droits, suretés, garanties ou tous droits accessoires y relatifs dans le cadre d’un financement (incluant un programme de titrisation au titre duquel Rexel transfère des créances à une personne morale, un fond ou une entité ad hoc) ; et 

(ii) divulguer à une tierce partie participant à tout type d’opération de financement de Rexel, toute information utile (incluant des données personnelles), en cas de besoin et lorsque cela est strictement nécessaire pour la mise en œuvre de l’opération de financement. 

Le Client donne également son accord préalable pour signer tout document nécessaire pour réaliser la cession de ces créances, dans la mesure où ces documents ne confèreront pas plus de droits ou d’obligations que ce qui est expressément contenu dans les CGV. 

 

13. NULLITE 

Si une disposition ou une partie d’une disposition des CGV, d’une offre ou d’une commande auxquelles ces conditions générales de vente sont applicables, est déclarée nulle, celle-ci sera dans la mesure du possible remplacée par une clause valable, légale et applicable reflétant le plus possible les intentions initiales, tandis que les autres dispositions de ces conditions générales, de l’offre ou de la commande auxquels elles sont applicables, restent en vigueur. 

 

14. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENT  

Les relations commerciales et transactions individuelles conclues dans celles-ci, sont régies par le droit belge. En cas de contestation, les tribunaux francophones de Bruxelles sont seuls compétents. 

 

15. LANGUE 

Ces CGV ont été rédigés en français et en néerlandais. En cas de divergence entre les textes français et néerlandais, le texte français prévaut.