4

Uw veiligheid is belangrijk voor ons

Rexel maakt gebruik van al de tot haar beschikking staande middelen om fraude te voorkomen en te bestrijden. We informeren u om alle pogingen tot fraude te herkennen en te verijdelen.

1. Bescherm uw persoonlijke gegevens

Geef nooit per e-mail, sms of per telefoon vertrouwelijke gegevens door, zoals wachtwoorden, gegevens over uw creditcard, of een code die u per sms hebt ontvangen etc.

2. Verander regelmatig uw wachtwoord

Gebruik geen “zwakke” wachtwoorden of hetzelfde wachtwoord op meerdere accounts. Een dergelijke werkwijze vergroot de kwetsbaarheid van uw gegevens in geval van piraterij van één enkel account, met vaak ernstige gevolgen: piraterij van de mailbox, diefstal van bankgegevens,  identiteitsfraude, eisen van losgeld…

Verzeker u ervan dat uw betrouwbare wachtwoord minimaal 12 tekens bevat waarin ten minste drie van de volgende vier soorten tekens worden gecombineerd: hoofdletters, kleine letters, cijfers of speciale tekens (zoals bijvoorbeeld !#?).

3. Bescherm uw computer met een antivirus en installeer een firewall

4. Neem de tijd om, zelfs bij urgentie en onder druk, aanvragen voor overschrijvingen, voor bestellingen, voor verandering van bankrekeninggegevens te controleren.

Wees op uw hoede zodra een verzoek een combinatie van de 3 volgende kenmerken vertoont: urgentie, aandringen en aanzienlijk bedrag.

Aarzel niet om ons in geval van twijfel te bellen, aarzel niet om uw contactpersoon te bellen op zijn gebruikelijke telefoonnummer en niet op het nummer dat u door de oplichter is verstrekt.

5. Wantrouw frauduleuze berichten

Frauduleuze berichten die worden aangeduid als “phishing” of “spoofing” komen steeds vaker voor en kunnen legitiem lijken door het weergeven van logo’s en merken van REXEL of doordat met zich voordoet als medewerkers van Rexel België; en door gebruik te maken van e-mail adressen die de term “Rexel” kunnen bevatten.

Alle van andere domeinen afkomstige e-mailberichten (zoals contact@rexelbelgie.comcontact@rexel-belgiecontact@rexel-belgie.orgcontact@rexelsas.com…) die de naam van een medewerker van Rexel België kunnen bevatten, kunnen mogelijkerwijs kwaadaardige pogingen vormen, en moeten met de uiterste voorzichtigheid worden benaderd, en moeten worden gemeld aan info-legal@rexel.com.

Als u een e-mail van dit type ontvangt:

  • Antwoord dan niet en klik op geen enkele van de aangeboden links,
  • Geef dan nooit bankgegevens of persoonsgegevens door,
  • Verwijder dan de e-mail uit uw mailbox

U kunt ook uw twijfels voorleggen aan het volgende e-mail adres:
data.breach@rexel.be

Votre sécurité compte pour nous

Rexel met en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de prévenir et lutter contre les fraudes. Nous vous informons pour reconnaître et déjouer les tentatives de fraude.

1. Protégez vos informations personnelles

Ne transmettez jamais de données confidentielles par e-mail, sms ou par téléphone, telles que des mots de passe, les informations de votre carte de crédit, ou un code reçu par SMS etc..

2. Changez régulièrement de mot de passe

N’utilisez pas des mots de passe « faibles » ou le même mot de passe sur plusieurs comptes. Une telle pratique renforce la vulnérabilité de vos données en cas de piratage d’un seul de ces comptes, avec des conséquences souvent graves : piratage de boite mail, vol de coordonnées bancaires, usurpation d’identité, demandes de rançon…

Assurez-vous que votre mot de passe fiable comporte au minimum 12 caractères mélangeant au moins trois des quatre types de signes suivants : des majuscules, des minuscules, des chiffres ou des caractères spéciaux (comme par exemple!#?).

3. Protégez votre ordinateur avec un anti-virus et installez un pare-feu

4. Prenez le temps de vérifier, même dans l’urgence et sous la pression, les demandes de virement, de commandes, de changement de compte bancaire.

Soyez vigilants dès qu’une demande cumule les 3 caractéristiques suivantes : urgence, insistance et montant important.

En cas de doute, n’hésitez pas à appeler votre contact sur son numéro de téléphone habituel et non celui fourni par l’escroc.

5. Méfiez-vous des messages frauduleux

Des messages frauduleux qualifiés de “phishing” ou de “spoofing” sont de plus en plus fréquents et peuvent sembler légitimes en faisant apparaître les logos et marques REXEL ou en se présentant comme des collaborateurs de Rexel Belgique et utilisant des adresses mails pouvant contenir le terme « Rexel ».

Toutes communications électroniques émanant d’autres domaines (tels que contact@rexelbelgique.comcontact@rexel-belgique.netcontact@rexel-belgique.orgcontact@rexelsas.com…) et pouvant comporter le nom d’un collaborateur de Rexel Belgique peuvent potentiellement constituer des tentatives malveillantes et doivent faire l’objet d’une prudence particulière et d’une remontée à info-legal@rexel.com.

Si vous recevez un e-mail de ce type :

  • Ne répondez pas et ne cliquez sur aucun des liens proposés,
  • Ne communiquez jamais d’information bancaire ou personnelle,
  • Supprimez l’e-mail de votre boîte mail

Vous pouvez également remonter vos interrogations à l’adresse :
data.breach@rexel.be