Vanaf 1 januari 2019 is de voorwaarde afgeschaft dat de installateur van warmtepompen en zonneboilers RESCert gecertificeerd moet zijn om als eindklant een premie te kunnen aanvragen. Aangezien deze beslissing zonder overleg en aankondiging is genomen, is het Warmtepomp Platform in overleg met VEA en het kabinet van Minister Lydia Peeters om snel een oplossing te vinden.

Sinds 1 juli 2017 gold dat een eindklant enkel een premie voor huishoudelijke zonneboilers en warmtepompen kon aanvragen als het installatiebedrijf minstens één persoon heeft (de zaakvoerder of één van zijn werknemers) die over een RESCert certificaat van bekwaamheid beschikt. De gecertificeerde persoon moest de eindverantwoordelijkheid voor de kwalitatieve uitvoering van de gesubsidieerde installatie op zich nemen.

Afschaffing voorwaarde

De Vlaamse regering besliste om vanaf 1 januari 2019 de voorwaarde af te schaffen dat een eindklant enkel een premie voor huishoudelijke zonneboilers en warmtepompen kon aanvragen als deze door een installatiebedrijf met RESCert gecertificeerd persoon werd geplaatst. Als reden voor deze beslissing schuift de Vlaamse regering verschillende problemen naar voor:

  • gebruik van certificaatnummer zonder validatie ter plaatse van RESCert installateur zelf
  • niet alle opleidingsmodules RESCert zijn up-to-date
  • de toekenning van definitieve certificaten verliep niet vlot

Het besluit van de Vlaamse regering vermeldt de volgende alternatieven naar aanleiding van deze afschaffing:

  • “De minister zal in het kader van de toepassing van de premies kwaliteitseisen en kwaliteitscontroles opleggen aan installateurs van warmtepompen, thermische zonnecollectorsystemen en warmtepompboilers.
  • De minister kan nadere regels bepalen voor de manier waarop die eisen en controles worden uitgevoerd.
  • De minister kan eisen bepalen waaraan de personen of organisaties die de controles uitvoeren, moeten voldoen.”

De nota bij het besluit vermeldt dat zolang deze nieuwe regels en eisen nog niet uitgevoerd zijn, moeten premiedossiers hier nog niet aan voldoen om in aanmerking te komen voor de premies. Op dit moment zijn deze alternatieve kwaliteitseisen en kwaliteitscontroles nog niet uitgewerkt.

Onaangekondigde beslissing

Deze beslissing kwam zonder aankondiging en overleg met de sector. Heel wat installateurs en opleidingscentra voor wie kwaliteit essentieel is en die in RESCert investeerden, staan nu voor een voldongen feit. Hoewel het besluit vermeldt dat de Minister kwaliteitseisen en kwaliteitscontroles zal opleggen in het kader van de premies, zijn deze er nog niet. Aangezien kwaliteitsvolle installaties belangrijk zijn om een draagvlak voor deze technologieën verder uit te bouwen en zo het aandeel hernieuwbare energie te doen stijgen, benadrukt het Warmtepomp Platform de noodzaak van kwaliteitscontrole. Zij zijn in overleg met het kabinet van Minister Lydia Peeters en met het VEA om snel een oplossing te vinden.

Bron: Warmtepomp Platform